Loshavn Fortidsvern
v/ Alf-Arian Loshamn
Loshavn 3
4550 FARSUND

Farsund 13.12.04

Farsund Kommune
v/ Rådmannen
PB 100
4550 FARSUND

Høringsuttalelse til kommunedelsplanen for Loshavn - Eikvåg

Loshavn Fortidsvern har som hovedmål å bevare uthavnens særpreg. Bygningsmiljøet i Loshavn har stor kulturhistorisk verdi. Husene ligger isolert ytterst mot havet med en naturlig topografisk avgrensing. Det er viktig at Loshavn med omkringliggende kultur- og naturlandskap fremstår som en uthavn også i framtiden. Uthavnen har nasjonal og regional interesse i vernesammenheng. Loshavn er i fredningsklasse.

Overordnet mål for planen
Kommunedelsplanen for Loshavn og Eikvåg har som overordnet mål å sikre områdets kvaliteter som bo- og hytteområde innefor rammen av områdets tålegrense (trivsel, verneverdier og områdets kapasitet). Utkastet som administrasjonen la fram for formannskapet forsøkte å ta hensyn til disse verdier. Foreningen mener at formannskapets forslag ikke tifredstiller planens overordnede mål og er svært uforutsigbar.

Dette begrunnes med bl. a. :

Fritidsbebyggelse/boliger
Området som er lagt ut til fritidsbebyggelse/boliger må reduseres for å ivareta bevaringsverdige områder og sikre viktige natur- og friluftsområder. Viktigst er området fra Nesodden mot Loshavn. Det må settes et øvre tak på hvor mange boenheter som kan bygges på de eiendommer det kreves reguleringsplan for, slik at planen blir forutsigbar. Se pkt 1 på oversiktskartet.

Områder med særlig kulturlandskapsverdier
To av de 4 områdene som fylkeskommunen har market som bevaringsverdige er foreslått til fritidsbebyggelse / boligformål. Disse områdene bør igjen inngå som natur- og friluftsområde. Se punkt 2 på oversiktskartet.

Verneverdig bygningsmiljø
Det er foreslått områder for fritidsbebyggelse og nybygg i området rundt Loshavn som klart vil komme i konflikt med den verneverdige bebyggelsen og forringe områdets særpreg. Området mellom Nesodden og Loshavn må bli omgjort til natur- og friluftsområde. De foreslåtte hytter og hus i dette området må ikke anbefales. Se pkt 1 på oversiktskartet.
Det er videre viktig av det sikres en korridor med natur- og friluftsområde mellom fylkesveien og det foreslåtte hytteområdet langs veien mellom Loshavn og Eikvåg (Vika). Se pkt 3 på oversiktskartet.
Når det planlegges utvendige forandringer eller reparasjoner, for eksempel utskiftning av vinduer, kledning, forandring av hager, brygger, trapper eller andre utvendige forhold, må planen forelegges Loshavn Fortidsvern. Foreningen vil da, om den finner det nødvendig, søke råd hos Fylkeskonservator.

Parkering
Det er positivt at planen foreslår at parkeringsplassene i Loshavn forbeholdes de som har bolig / fritidshus her, og at den foreslåtte P-plassen på Støa tenkes brukt til besøkende. Vi foreslår parkering for buss ved Skjoldneskrysset og ikke i Loshavn. I et område der det pr. i dag er underdekning på parkering, bør ikke areal båndlegges til buss. Muligheten for av og påstigning er likevel tilstede. Se pkt 4 på oversiktskartet.
Fortidsvernet ønsker at bilene skal bort fra Verven. Bilene er et fremmedelement i dette verneverdig bygningsmiljøet. En parkeringsplass rundt de 4 trær i Viga vil dekke behovet for parkeringsplasser i Eikvåg. For 10 år siden ble det forbudt å parkere i den verneverdige bebyggelsen i Loshavn (i Ågeren, like før nedkjøringen til sjøen). Det ble kun tillatt å kjøre inn til eiendommene. Dette løste mange trafikkproblemer, sikkerheten ble bedre mht brann og liknende og den verneverdige bebyggelsen kom bedre fram. Verven bør kun ha muligheter til på/avlasting, innkjørsel til eiendommene og reservert parkeringsplass for handikappede. Se pkt 5 på oversiktskartet.
Krav om at man løser eksisterende parkeringsbehov må inngå i fellesbestemmelsene på lik linje med utbedring av Loshavnesveien.

Båtproblematikken.
Vi vil først og fremst poengtere at flytebrygger ikke er forenelig med bevaringsverdig miljø. Dette tilsier at vi ikke ønsker et slikt fremmedelement inne i området, enten det gjelder Loshavn eller Eikvåg. Flytebryggen som er foreslått på statens grunn vest for Loshavn må bort. Denne vil stikke mellom 20 –30 meter ut fra land og skjemme bygningsmiljøet i Loshavn. I tillegg er flytebryggen tenkt lagt på en meget værhard plass, spesielt ved vestlig vind. Vi foreslår i stedet at det gies mulighet til å lage en brygge langs land som tilfredstiller samme behov som flytebryggen. Se pkt 6 på oversiktskartet.
Ilandstigningsplassen som er foreslått på Holmen vil også virke skjemmende på det eksisterende miljø. I dag er dette området et av de viktigst motivene som blir brukt når Loshavn presenteres. En ilandstigningsplass her krever brygge. Videre brukes dette område mye til ”solplass” når det blåser østlig vind. Ved vestlig vind er det et av de mest værharde områder i hele Loshavn. En ilandstigningsplass bør lokaliseres i ytterkant av planområdet for å minske belastningen på et allerede presset område. Se pkt 7 på oversiktskartet.
I Eikvåg er det forelått båtplass til 20 båter. Det er viktig å poengtere at dette allerede er lagt ut som båtplasser (sammen med hele strandlinjen rundt Verven). Det vil derfor ikke løse noe av båtproblematikken. Ilandstigningsplassen bør lokaliseres ytterst i båthavnen, ikke innerst. Se pkt 8 på oversiktskartet.
Under arbeidet med planforslaget ble en rekke lokaliseringer til båtplasser foreslått. Vi mener at planen må gi muligheter for at disse områdene i framtiden kan bli båtplasser; området rundt Grønnsletta i Eikvåg og området ved Paradisbukta. Se pkt 9 på oversiktskartet.

Adkomstveier
Planen tar bare for seg noen av adkomstsveiene i området. Den bør ta med de viktigste eksisterende stiene / adkomstveiene, slik at de ikke skal ”bli glemt” i framtiden. Se punkt 10 på oversiktskartet.Loshavn fortidsvern

Alf-Arian Loshamn
(Leder)


Vedlegg. Kart som visualiserer kommentarene til foreningen


Kopi sendt