Loshavn og Eikvåg vel

Loshavn 3

4550 FARSUND

 

 

 

 

Farsund, 1.12.04

 

Farsund kommune

v/ rådmannen

Pb. 100

4552 FARSUND

 

 

 

Forslag til kommunedelsplan for Loshavn og Eikvåg.

Høringsuttalelse fra Loshavn og Eikåg vel

 

 

I. Generelle merknader

Loshavn og Eikvåg vel vil framheve det grundige arbeidet kommunen og de ulike referansegrupper har gjort i planprosessen. Vi ser positivt på at kommunen nå endelig har klart å fremme et forslag til kommunedelsplan for området Loshavn og Eikvåg. Styret stiller seg likevel kritisk og spørrende til det som har skjedd med administrasjonens planforslag etter politisk behandling i formannskapet. Vi synes det er påfallende at så mye er forandret før planforslaget ble lagt ut til høring. Styret er av den oppfatning at alle innspill, ønsker og kommentarer til planforslaget burde ha vært behandlet etter høringsfristen.

 

Formannskapet har, slik planen fremlegges nå, gitt klare politiske signaler. Loshavn og Eikvåg vel mener klart at planen er uforutsigbar og strider mot det overordnede mål for utviklingen av området.

 

II. Formannskapets forslag sammenlignet med administrasjonens opprinnelige forslag.

 

1.      Området til bolig- og fritidsbebyggelse er tredoblet. I tillegg har formannskapet foreslått plassering av flere enkelthytter. Areal for landbruks-, natur og friluftsområde er betydelig redusert.

2.      Administrasjonens forslag til arealfaktor på ca 3,6 – 3,7 mål er fjernet.

3.      Prinsippet om at nye bygg ikke skal være synlig fra sjøen er fjernet.

4.      Kravet om at båtplasser skal skaffes innen planområdet er sløyfet.

5.      Administrasjonen foreslo fjerning av parkeringsplasser på Verven. Formannskapet har gjeninnført parkering her. Formannskapet har foreslått parkering for buss i Loshavn. Vellet mener at både administrasjonens og formannskapets forslag til løsning av parkeringsproblemene er utilfredstillende. Dette fordi forslaget forutsetter parkering i privat regi.


III. Loshavn og Eikvåg vels forslag til endringer.

 

1.      Områder til bolig- og fritidsbebyggelse må reduseres for å ivareta de bevaringsverdige områdene og for å sikre viktige områder for lek og fritidsopplevelser.

2.      Arealfaktor på 3,6 – 3,7 mål bak hvert nybygg gjeninnføres for de eiendommer der det kreves reguleringsplan.

3.      Prinsippet om at hytter ikke skal sees fra sjøen må opprettholdes der nybygg vil komme i konflikt med verneverdig bebyggelse.

4.      Tilstrekkelig antall båtplasser må skaffes til veie . Plangruppens alternative forslag til båtplasser i Grønnslettvika og ved Paradisbukta vurderes på nytt.

5.      Vellet  går klart i mot at det anlegges flytebrygger i planområdet. Slike anlegg vil være svært ødeleggende i disse bevaringsverdige områdene og klart forringe områdets særegenhet .

6.      Ang. parkeringsplasser.

a.      Verven skal være fri for parkeringsplasser da vi mener at parkering her kommer i konflikt med vernet bebyggelse.

b.      Parkering for  ”timeturister” og busser opparbeides  ved Skjoldneskrysset.

c.      Parkeringsplasser i Loshavn forbeholdes eksisterende bebyggelse.

d.      Handikapparkering opprettholdes som foreslått.

e.      Det må foreslås parkeringsplasser på arealer som hittil har vært ubenyttede. For å løse eksisterende parkeringsbehov , må det gjøres bindende avtaler med aktuelle grunneiere for nødvendig parkeringsareal. Dette må inngå som et punkt i fellesbestemmelsene, på lik linje med utbedring av Loshavnsveien.

 

 

På vegne av styret i Loshavn og Eikvåg vel

 

 

Else Svendsen

Leder

 

 

 

 

 

Kopi til: Vest-Agder fylkeskommune og fylkesmannen i Vest-Agder