Farsund kommune

Administrasjonen

Pb 100

 

4552 FARSUND

 

 

 

REGULERINGSPLAN FOR STØA, EIKVÅG

 

Den 4. august hadde Loshavn og Eikvåg Vel og Loshavn Fortidsvern felles styremøte ang. reguleringsplanen for Støa, Eikvåg. Det var enighet om å sende en felles uttalelse fra foreningene med følgende merknader.

 

FYLKESVEI K- 664

I forslag til reguleringsbestemmelser § 10 punkt a står følgende: Før det gies brukstillatelse til nye hytter i planområdet, må fylkesveien være utbedret til tilfredsstillende standard.

Foreningene vil på det sterkeste presisere at anleggsarbeid ikke må igangsettes før veien er utbedret. Våren 2004 var representanter fra kommunen, vegvesenet og vellet på befaring langs veien. Det ble da utarbeidet en plan for nye møteplasser og tiltak for å bedre sikten. Disse tiltakene må gjennomføres for å sikre både bilister og myke trafikanter. Årlig skjer det uhell langs veien.

 

Vi stiller oss også spørrende til om veien er sterk nok til å tåle den anleggstrafikken som utbyggingen i område vil medføre i lang tid framover. Anleggsarbeidet vil naturligvis medføre slitasje på veien og kreve reparasjon / utbedring etter endt anleggsvirksomhet.

 

PARKERING

Foreningene har i en årrekke og i gjentatte brev til kommunen satt søkelyset på manglende parkeringsplasser. Pr. i dag er det et skrikende behov for flere parkeringsplasser.

Vi mener at kommunen i samarbeid med utbygger, må løse parkeringsproblematikken og sikre tilstrekkelig antall parkeringsplasser i området.

 

I forslag til reguleringsbestemmelser § 9 Fellesparkering står de at P3 og P4 skal være åpne for besøkende til friluftsområde og i tillegg dekke gjesteparkering for hytter på Støa. Hvis ikke parkering for besøkende til hyttene løses på egne eiendommer, er det tvilsomt om P3 og P4 vil gi tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Vi mener at kommunen må se på de tre områdene i kommunedelsplanen som er satt av til parkering. Foreningene mener at området som er planlagt til parkering ved krysset Skjoldnesveien – Loshavnsveien  må opparbeides. Dette med tanke på timeturister, turistbusser og parkering for de som vil få tildelt båtplass i Eikvåg. Hvis det som i dag tillates at busser kjører ned til Loshavn, må det anlegges både parkerings- og snuplass for buss. Det må også reserveres parkering for bevegelseshemmede.

 

 

BÅTPLASSER

Planen sier kun noe om antall båtplasser, men ikke hvor man vil plassere disse eller hvordan de skal utformes / anlegges. Eikvåg er et unikt og spesielt bevaringsverdig område og foreningen vil på det sterkeste presisere at det ikke anlegges flytebrygger eller andre løsninger som virker skjemmende.

Planen sier at 18 båtplasser skal lokaliseres i Eikvåg. Vi stiller oss spørrende til om det er plass til så mange båtplasser på det arealet utbygger har til rådighet. 5 av hyttene skal ha båtplass i byen. Planen må derfor innarbeide en av- og påstigningsplass for båt, der båtene kan legge til land for å hente / sette i land folk og varer med mer. En av de 18 båtplassene må benyttes til dette formålet. Pr. i dag er alt privat, både i Loshavn og Eikvåg. Utbygger må sikre løsninger som er minst mulig belastende og forstyrrende for omgivelsene.

En økning av antall båtplasser i Eikvåg vil forringe inntrykket av Eikvåg både fra sjøen og fra land og naturligvis medføre økt trafikk og uro for grunneierne i området.

 

 

STIER

Foreningene er svært opptatt av at gamle stier / ferdselsårer i området holdes i hevd. Disse stiene må opprettholdes så langt det er mulig og være tilgjengelig for allmenn ferdsel.

 

 

NY BEBYGGELSE

I forslag til reguleringsbestemmelser er det skissert en rekke føringer for utforming og plassering av de planlagte fritidsboligene. Den nye bebyggelsen må ikke dominere og forringe den unike og gamle bebyggelsen i Loshavn og Eikvåg.  Flate tak på de nærmeste husene mot Loshavn virker fremmed. Hvis alle hus bak (tomt 5 -25) bygges med spisse tak, store vindusflater og gavlene ut mot sjøen, vil de kunne danne silhuetter mot himmelen og lett virke dominerende.

 

 Det er satt en maks grense på grunnmur på 1 meter.  Det er høyt når husene skal tilpasses landskapet.  Høyden på grunnmur må reduseres. Tilsvarende bør maks høyde på de bakerste husene ikke overstige de andre husene med saltak.  For de to husene lengst syd, nr 24 og 25, bør det gies enda sterkere føringer fordi disse ligger nær opp til den verneverdige bebyggelsen i Loshavn.  Foreningene mener at fylkeskonservatoren må lage føringer og kvalitetssikre plasseringen og utformingen av fritidsboligene før reguleringsplanen godkjennes. Hvis man skal ta stilling til plassering og utforming for et og et hus, kan  det bli et sluttresultat som ingen blir fornøyd med.

 

 

SLUTTKOMMENTAR

Utbyggingen på Støa, Eikvåg vil medføre økt press på en allerede overbelastet infrastruktur. Vi mener det er på sin plass at det offentlige nå kommer på ”banen” og bidrar til gode løsninger sammen med utbygger. Foreningene ønsker fortløpende informasjon om videre framdrift

 

 

 

Farsund 06.08.09

 

 

 

 

Loshavn og Eikvåg Vel                                                           Loshavn Fortidsvern

 

 

Kopi sendt: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkeskonservatoren