Loshavn og Eikvåg Vel

ORIENTERING / ÅRSBERETNING FRA LOSHAVN OG EIKVÅG VEL 2004

Følgende styre ble valgt for årsmøtet 17.02.05:

Valgkomite: Gudny Hals (1 år), Gudrun Sørheim (1 år)
Revisor: Gunnar Loshamn (1 år), Arild Tobiassen, vararevisor (1 år)

I 2004 hadde foreningen ca 114 betalende medlemmer.
I 2004 ble det avholdt årsmøte og 7 styremøter.

Følgende saker ble behandlet:

Brannvern og brannsikring av Loshavn og Eikvågs særegne og verneverdige trehusbebyggelse. Den 12. juli inviterte vellet til et åpent møte på Bedehuset der representanter fra Brannvesenet Sør var tilstede og orienterte om brannforebyggende tiltak generelt, og om et spesielt varslingssystem for å forhindre storbrann etter modell fra Tranggata i Mandal. (Henviser til artikkelen i Farsunds Avis 17. januar 2005). Etter møtet hadde vi en brannøvelse. Vi fikk demonstrert hvordan brannpumpen fungerer og hadde også en praktisk øvelse. Vellet vil i tiden framover samarbeide med Brannvesenet Sør med tanke på brannforebyggende tiltak. Vi ønsker at det blir foretatt en kontroll av piper og ildsteder i Loshavn og Eikvåg. Videre oppfordrer vi alle med gamle elektriske anlegg til å få kontrollert disse og ber om at alle må bidra til å gjøre sitt for å forebygge brann i vårt særegne miljø.
Riksantikvarens nyhetsbrev ” Årringer ”, fra november 2004 omhandler bl.a. temaet om brannsikring av gammel trehusbebyggelse.

Utbedring og restaurering av Brønnhuset. Vi har hatt befaring med Geir Tønnessen fra teknisk etat Trygve Sundt har påtatt seg ansvaret for tegninger og nødvendig papirarbeid i saken. Vellet regner med å bidra / hjelpe kommunen økonomisk for å få prosjektet i havn.

Utbedring av Loshavnsveien. Vi har hatt en befaring sammen med representanter fra kommunen og vegvesenet. Etter befaringen fikk styret i oppgave og sende kommunen en prioritert ønskeliste på forslag til nye møteplasser, sikt- og grøftetiltak. Fylket har ikke prioritert midler til utbedring av Loshavnsveien på langtidsbudsjettet for perioden 2002 – 2011. Kommunen har vært i dialog med vellet i forbindelse med kommunedelsplanen. I denne planen står det klart at ingen bygging i området skal finne sted før veien er utbedret. Det blir spennende å se om økonomiske midler kan skaffes til veie for å gjennomføre de nødvendige tiltak. Vellet vil presisere at det kun er snakk om mindre utbedringer for å gjøre sikten bedre og anlegge noen flere møteplasser i nedre del av veien.

Høringsuttalelser til kommunedelsplanen. Oskar Nygård og Trygve Sundt representerer velforeningen i den lokal referansegruppen. Vellets høringsuttalelser kan leses på vår nettside, www.loshavn-eikvag.no.

Sikring av brønner med mer. Vi oppfordrer alle grunneiere i området til å sikre brønner / brønnlokk på sine eiendommer.

Informasjon om vedtektsendring. På årsmøtet 17.02.05 ble det bestemt med flertall å utvide styret med en sommerbeboer, slik at styret blir representert med en sommerbeboer fra Loshavn og en sommerbeboer fra Eikvåg . Styret består nå av 7 medlemmer.

Arrangementer i 2004:

Følgende saker er drøftet og vil bli arbeidet med i tiden framover:

Kontaktet Landsverk med tanke på å få i gang rydding og sviing av området mellom Loshavn og Lomsesanden og rydding / vedlikehold av turstiene i området.

Farsund kommune har innført eiendomsskatt . Dette er en sak som vellet vil prioritere å jobbe med i tiden framover.

Til slutt vil vi oppfordre alle medlemmer til å komme med både ris og ros til foreningens arbeid. Er det saker dere ønsker at vellet skal arbeide med, ber vi dere ta kontakt. Minner også om at familiene Danielsen har ansvar for å arrangere årets sommerfest i samarbeid med velforeningen.

Farsund, 14.03.05

Else Svendsen
Loshavn og Eikvåg Vel