Loshavn og Eikvåg Vel

Referat fra årsmøte i Loshavn og Eikvåg vel 22. februar 2006

Til stede: Oskar, Stein Åge, Else, Anne Lise, Gudny, Asle, Tove M., Nils, Åse, Gudrun, Marit og Inga.

Sak 1 - Årsmelding.
Årsmeldingen ble opplest og enstemmig vedtatt.

Sak 2 - Regnskap.
Asle leste opp regnskapet. Saldo i bank 81.356 og 60.963. Regnskapet er revidert og godkjent av Gunnar Loshamn.

Sak 3 - Fastsettelse av kontingent.
Kontingenten ble vedtatt holdt på dagens nivå som er kr 75 pr person.

Sak 4 - Saker til årsmøtet.
Eiendomsskatt: Saken ble fremmet av Nils på vegne av styret. Forslaget går ut på at styret sender ut en forespørsel om medlemmene vil være villige til å stille garanti for et beløp ( kr 500 ) til en eventuell rettsak mot Farsund kommune. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 - Valg av styre.
Følgende styre ble valgt :

Valgkomite: Gudrun Sørheim (1 år), Gudny Hals (1 år)
Revisor: Gunnar Loshamn (1 år), Arild Tobiassen, vararevisor (1 år)

Sak 6 - Eventuelt.
- Spørsmål om utbedring av Loshavnsveien ble tatt opp. Else orienterte hva styret har gjort i saken.
- Stein Åge informerte om jakt på rådyr og elg i området.
- Else informerte om at det er satt ut villsauer på Saltråk og ba på vegne av eierne om at båndtvang på øya må respekteres.
- Forslag om leie av Adella til sommeren.
- Ønske om en sammenkomst for fastboende i vår.