Farsund kommune

v/ ordfører Richard Ivar Buch

 

Farsund 10.11.2011

 

 

 

ANG FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

 

Den 20.07.2011 hadde Loshavn og Eikvåg Vel et orienteringsmøte for vellets medlemmer. En av de frammøtte refererte til en artikkel i Farsunds Avis publisert 11.02.1011. Kopi av artikkelen er vedlagt.

 

Riksantikvar Jørn Holme, har sendt et skriv til alle landets ordførere, der han henstiller til kommunene å benytte muligheten til å gi bygninger med historisk verdi fritak for eiendomsskatt, i likhet med fredede hus. Videre skriver han at i mange kommuner bidrar disse bygningene til å gjøre kommunen til et attraktivt reisemål og bidrar til lokal verdiskapning.

Man kan med rette si at Loshavn og Eikvåg er områder med historisk verdi og er med sin særpregede bebyggelse et attraktivt turistmål, som kommunen flittig markedsfører.

 

I artikkelen sier daværende ordfører, Stein A. Ytterdahl, at saken snart vil bli luftet i formannskapet. Loshavn og Eikvåg vel henvender seg nå med spørsmål om saken har vært oppe til diskusjon. Vellet ber om skriftlig tilbakemelding på hvordan Farsund kommune stiller seg til denne henstillingen fra riksantikvaren og Norsk Kulturarv.

 

 

På vegne av Loshavn og Eikvåg Vel

 

Else Svendsen