Styremøte 13.3.2014

Tilstede; Sten Åge Buch, Asle Eliassen, Britt Buch, Oskar Nygaard, Else Svendsen og Alf-Arian Loshamn.

Sak 1. Diverse brev / info på mail

-         Nytt brev angående merking av parkeringsplassen i Loshavn sendes.

-         Brev ang behov for en større søppelbøtte / dunk i Myra (for timeturister) og på Verven.

-         Østebø kontaktes ang usikret brønn

-         Brev til Statens Vegvesen om parkeringsskilt ved den nye parkeringsplassen i Skjoldneskrysset.  Videre opplyse om at alle stabbesteinene i  Skolebakken er forskjøvet i forbindelse med snøbrøyting.

-         Brev til kommunen om rydding av trær rundt lysstolpene og under ledningene både langs fylkesvegen og ned til Verven i Eikvåg. Videre undersøke hvem man skal kontakte når noe er feil med lysene.

Sak 2. Kyststi

Kyststien er nå fullført fram til Loshavn. Kommunen vil fortsette arbeidet med stien fra Loshavn til Eikvåg og videre til Skjoldnes.  Britt Mari Langerud på kommunen er i samtale med fylkets advokat og ivaretar kontakten med grunneiere for videre trase.  Utgangspunktet er stikartet for Loshavn og Eikvåg i kommunedelplanen.

 

Sak 3. Rekkverk til Støhuset

Foreningen kontakter Kvinge for å få et pristilbud på montering av rekkverk på deler av stien fra Kjølleberg/Brøvig og opp mot Støhuset.

 

Sak 4. Sau.

Else orienterte om Eikvåg Grunneierlags engasjement i saueproblematikken. Videre om e-post fra jordbrukssjef Aud Iren Vatland. Grunneeierlaget ønsker at en representant fra foreningen skal være med i en arbeidsgruppe angående saueproblematikken.

Styret formulerte / vedtok følgende:

«Styret henstiller til alle, både fastboende og hytteeiere i Loshavn og Eikvåg å dokumentere med bilder og rapportere følgende til landbrukskontoret ved Aud Iren Vatland:

-         Vannskjøtsel av dyr

-         Funn av døde sauer i området

-         Løse sauer i området

-         Sjekke om dyr er merket

Vi henstiller til folk å ringe til saueeier og be han hente dyrene. Videre må hver enkelt grunneier vurdere om de vil politianmelde saueeier. Vi oppfordrer folk til å sende regning til saueeier for skader sauene har påført busker og blomster.

Styret kan kontaktes for spørsmål eller ved behov for hjelp ang saueproblemene.»

Leder i grunneierlaget er orientert om styrets vedtak i e-post.

Sak 5 Årsmøte

Årsmøte avholdes onsdag 21.5.14 kl. 18.00 hos Oskar og Tove Nygaard.  Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende (skriftlig) innen 15. april.  Plakater / annonse i FA minst 14 dager før møtet.  Else tar ansvar for dette.

 

Loshavn 13.3.2014

Styret.