Statens vegvesen, region Sør

v/Anne Grete Tofte

Serviceboks 732

 

4808 ARENDAL

Farsund 28.4.2012

 

ANGÅENDE FYLKESVEI 664, LOSHAVNSVEIEN

 

Loshavn og Eikvåg Vel har tidligere sendt flere brev ang. trafikksikkerhet, skilting med mer til Statens vegvesen, region Sør.

Den 19. april hadde vellet styremøte. Det ble da bestemt å sende et brev til Statens Vegvesen igjen med følgende punkter:

 

SKILTING:
Opparbeiding av planlagte møteplasser langs Loshavnsveien fra krysset og ned til Loshavn er nå i gang. Arbeidet med parkeringsplassen i krysset Loshavnsveien - Skjoldnesveien er også påbegynt. Vi regner med at arbeidet skal være ferdig til sommeren. Henviser til brev fra Loshavn og Eikvåg Vel datert 5.mai 2011. Velforeningen ønsker en orientering og et samarbeid vedrørende skilting av møteplasser, regulering / bruk av den nye parkeringsplassen og varselsskilt om at veien fra krysset og ned til Loshavn ikke egner seg for busser og større kjøretøy. Pga stort press på parkeringsplassen i Loshavn sommerstid, er det viktig at såkalte ”timeturister” henstilles til å benytte den nye parkeringsplassen.

 

TRAFIKKSIKKERHET:

Loshavn og Eikvåg Vel er opptatt av trafikksikkerheten langs Loshavnsveien og har i flere brev kommet med forslag til tiltak som nedsatt hastighet, parkeringsregulering ved Lomsesanden. Farsund kommune har nå utarbeidet en trafikksikkerhetsplan. I denne planen foreslår kommunen de samme tiltakene som velforeningen i flere år har påpekt, nemlig utvidelse av parkeringsområde ved Lomsesanden, parkeringsregulering og nedsatt hastighet. Velforeningen støtter fullt ut kommunens plan for tiltak ang fylkesvei 664, og ber om at tiltakene igjen vurderes og iverksettes på sikt.

 

STABBESTEINER:

Velforeningen har nylig blitt orientert av Kjell Abrahamsen i GR Eiendom at det er planlagt å sette opp autovern langs den nye møteplassen nedenfor det gamle  skolehuset, i bakken ved Viga. Velforeningen har i samarbeid med fylkeskonservatoren og Loshavn Fortidsvern fått restaurert / satt opp stabbesteinene igjen i  denne bakken og videre bakken fra RV664 og ned til sjøen i Eikvåg (Verven). Vellet ber innstendig om at denne møteplassen sikres med stabbesteiner. Et autovern her vil ikke passe inn. Alternativt kan være sikring mellom stabbesteinene med ”jernstang” som det er flere andre steder der vegen er restauret i ”gammel” stil. Ønsker tilbakemelding angående dette.

 

Undertegnede ber om å kontaktes ang samarbeid om skilting. Jeg kan treffes på mobil 97178508. Ber også om skriftlig tilbakemelding på denne henvendelsen.

 

På vegne av Loshavn og Eikvåg Vel

 

Else Svendsen

Leder

Kopi sendt Farsund kommune v/ Hilde Synnes Drønen