Statens vegvesen, region Sør

Serviceboks 732

 

4808 ARENDAL

 

Farsund 5.5.11

 

 

 

Angående fylkesvei K 664, Loshavnsveien i Farsund.

Tiltak for å bedre trafikksikkerheten.

 

 

Loshavn og Eikvåg vel henvender seg angående trafikksituasjonen langs fylkesvei K 664, Loshavnsveien. Om sommeren er som kjent Lomsesanden flittig besøkt. På fine dager er det ikke tilstrekkelig med parkeringsplasser på de to parkeringsplassene. Det står da ofte lange rekker med biler parkert på begge sider av veien, også i svingen ved Lomsesanden. Det kan på såkalte ”smeigedager” stå parkert biler flere hundre meter på begge sider av veien  Dette skaper naturligvis mange farlige situasjoner.  Møtende biler kan ikke passere hverandre, barn løper ut i veibanen og det er heller ikke trygt for gående og syklende å komme seg forbi.  Velforeningen ber om at det settes opp parkering forbudt skilt langs veien i sommersesongen for å forhindre ulykker. Det er blitt satt opp skilt en gang tidligere, men foreningen ønsker at skilt settes opp årlig i sommersesongen.

 

Som kjent er fartsgrensen langs Loshavnsveien 80 km/h etter at sykkelstien slutter ved Huseby.  Det ferdes mange myke trafikanter langs veien, både turgåere og syklister i alle aldre. Det har vært mange nestenulykker i krysset Loshavnsveien / Skjoldnesveien.  Bilene som skal videre ut mot Skjoldnes holder ofte stor fart.  Dette til tross for at de skal vike for trafikken opp fra Eikvåg / Loshavn. Trafikken ut til søppelplassen er økende.Velforeningen ønsker at farten reduseres til 60 km/h.

 

Ber om at overnevnte forslag til tiltak vurderes for å øke trafikksikkerheten og forhindre ulykker.

 

Ønsker tilbakemelding slik at vellets medlemmer kan bli orientert.

 

På vegne av Loshavn og Eikvåg Vel

 

Else Svendsen

Leder

 

Tlf. 97178508

 

 

Kopi sendt Farsund kommune v/Hilde Synnes Drønen