Farsund kommune

Administrasjonen

Pb 100

 

4552 FARSUND

 

 

 

Kommentar til utbyggingsavtale for Støa, Eikvåg

 

FYLKESVEI K- 664

I administrasjonens forslag til vedtak punkt 3 står følgende: ”En byggeplan for møteplasser og andre tiltak i tilknytning til fylkesvegen skal være godkjent av Statens vegvesen, og opparbeidet før igangsettingstillatelse til hytter innenfor reguleringsplanen blir gitt.”.

 

Foreningene vil på det sterkeste presisere at heller ikke anleggsarbeid (utbygging av ve  ier, graving av grøfter til vann og kloakk, planering av tomter og parkeringsplasser m.m.) må igangsettes før veien er utbedret etter godkjent plan av Statens vegvesen.  Dette komme klart fram i administrasjonens forslag til vedtak.

 

 

PARKERING

Foreningene stiller seg svært positive til at det blir stilt krav om at parkeringsplassen ved Skjolnesveien / Loshavnsveien skal opparbeides.

 

 

BÅTPLASSER

Planen løser ikke problematikken angående båtplasser.

Utbygger kan nå gi en og en hytte godkjent båtplass, noe som på sikt kan føre til en større båtansamling i Eikvåg.  Dette er ikke ønskelig (se brev av 10.08.09). I kommunedelsplanen er det ikke regulert båtplasser knyttet til ny utbygging.  

 Utbygger må framlegge en plan for hvordan kravet om godkjent båtplass for alle hyttene skal løses. Uavhengig av hvor hyttene får båtplass, må det innarbeides en av- og påstigningsplass for båter som skal legge til for å hente eller sette i land folk med mer.

 

 

NY BEBYGGELSE

Planen gir nå sterkere føringer for hvordan husene skal plasseres og utformes. Administrasjonens forslag til vedtak forsterker disse føringene ved å tilføye at alle hyttene skal ha en avdempet / mørk farge. Foreningene er svært opptatt av at det nye hytteområdet ikke skal dominere i forhold til den gamle bebyggelsen i Loshavn og ønsker enda klarere føringer.  Refererer til brev av 06.08.09.

 

 

Farsund 14.03.10

 

Loshavn og Eikvåg Vel                                                           Loshavn Fortidsvern

 

Kopi sendt: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkeskonservatoren