Loshavn og Eikvåg Vel
 

Kommunedelsplanen for Loshavn og Eikvåg

Velets arbeid
Forsiden
Styret
Vedtekter
Saker
Kommune- delsplan
Bildegalleri
Gjestebok
Annet
Linker
kontakt webmaster
 

(Vedlegg til årsberetning for 2002)

Loshavn og Eikvåg Vel har vært representert i planarbeidet med Trygve Sundt og Oskar Nygaard. Planarbeidets første fase er nå over, og neste fase blir innledet med merdetaljert planlegging til høsten. I denne omgangen er det målene for utviklingen som er behandlet.

OVERORDNET MÅL

Områdets kvaliteter som bo og hytteområde og besøks og turistmål skal videreutvikles innenfor rammen av områdets tålegrense.

HOVEDMÅL

Eksisterende bo og hyttemiljø

Bruks og verneinteresser.

Utbyggingsinteresser

Besøkende og turister.

Særlige hensyn

Planen skal bidra til konfliktløsing og økt trivsel i nærmiljøet

Planen skal ivareta viktige arealverdier på land og sjø

Området skal fortrinnsvis utbygges med hytter.

Planen skal sikre besøkende til gjengelighet fra land og sjø til opplevelsesverdiene i området

Planen skal ivareta hensynene til barn og unge, tilgjengelighet for alle.

DELMÅL/STRATEGIER

Trafikkforhold
Parkering
Båtplasser
Kanalisert ferdsel for besøkende
Interne stier
Møteplasser
Naturpleie
Natur og kulturopplevelser
Bading og fiske

Avgrense og verdisette viktige arealverdier

Avgrense og verdisette verneverdige bygningsmiljø.

Avklare bruk og vern av sjøarealene.

Sikre gamle ferdselsårer.

Sikre tilgjengelighet til strandsonen.

Boligbygging skal begrenses til områder hvor den kan bidra til å styrke eksisterende bomiljø.

Turistanlegg skal ikke være bilorientert

Parkering
Ilandstigning
Tilførselstier og interne stier.
Fri ferdsel langssjøen.
Naturpleie
Natur og kulturopplevelser
Bading og fiske
Informasjon.
Ferdsel for alle

Deler av området er ikke egnet for fungsjonshemmede.

Barn/unge

Trygg ferdsel
Registrere eksisterende leke og oppholdsomr.
Nye lekeomr.

Sikkerhet
Gamle tyskeranl.

Velet har brukt mye tid på å kartlegge behovet for båt og parkeringsplasser til de som allerede har eiendom i området. Behovet for begge deler er svært stort og dette er lagt inn i planen.

En annen sak som det er brukt mye tid til fra Velets side, er kommunens ønske om å tilrettelegge for besøkende og turister. Velet har påpekt med styrke at området allerede i dag har nådd et metningspunkt for dagsturister. Det er også reist spørsmål om hvilken rett kommunen har til å markedsføre Loshavn, uten og i det hele tatt å være grunneier, eller legge til rette for dagsturister(toilett og lignende)

Dette er årsaken til at det i det overordnede mål er tatt med at utviklingen skal videreutvikles innenfor områdets tålegrense.

Oskar