Farsund kommune

v/ teknisk forvaltning

Postboks 100

 

4552  FARSUND 

 

 

Merknader til reguleringsplan for gnr.2, bnr.18 og 119 i Eikvåg

 

 

Den 31. august hadde Loshavn og Eikvåg Vel styremøte. Det ble vedtatt å sende følgende merknader til planen.

 

 

Loshavnsveien

Vi gjør oppmerksom på at en del av det regulerte området har avkjørsel til Loshavnsveien. Denne delen av området omfattes av rekkefølgekravet i kommunedelsplanen for Loshavn og Eikvåg, som sier at veien skal opprustes før ny utbygging starter.

 

Antall hus og hytter. Utnyttelsesgrad

Den 25.04.06, sak 06/25 vedtok formannskapet å endre planforslaget på grunnlag av forhandlingsutvalgets anbefaling vedrørende innsigelser og uttalelser. Her ble det anbefalt 8 nye enheter i indre Eikvåg, fordelt på 3 hytter og 5 nye boliger. I formannskapet den 13.06.06, sak 06/44 ble det bestemt å ta byggeområdene for Støa, indre Eikvåg og området vest for Vika ut av planen. Utnyttelsesgraden fastsettes ved utarbeidelse av reguleringsplan for områdene.

Det er nå planlagt 5 hytter og 8 nye boliger i planområdet, det vil si 5 enheter mer enn det som ble anbefalt i planprosessen. Loshavn og Eikvåg vel er betenkt over en så stor utnyttelsesgrad.

 

Stier

Foreningen er svært opptatt av at gamle stier / ferdselsårer i området holdes i hevd. Disse stiene må opprettholdes så langt det er mulig og være tilgjengelig for allmenn ferdsel.

 

Parkering

Planen sier at det skal opparbeides 2 parkeringsplasser på hver tomt ( inklusiv garasje). Det må også tilrettelegges for gjesteparkering og oppstillingsplass for båthenger/ båt.

 

Adkomst til friområdet

Vellet vil påpeke at det må bli adgang til friområdet ovenfor hytteområdet og at tilgang sikres for allmennheten.

 

Loshavn og Eikvåg vel forventer å bli holdt fortløpende orientert om det videre planarbeid.

 

 

Farsund, 02.09.09

 

 

Else Svendsen

Loshavn og Eikvåg vel

 

 

 

Kopi: Vest-Agder fylkeskommune v/ fylkeskonservatoren