Loshavn og Eikvåg Vel
 

Vedtekter

Velets arbeid
Forsiden
Styret
Vedtekter
Saker
Kommune- delsplan
Bildegalleri
Gjestebok
Annet
Linker
kontakt webmaster
 

Følgende er vedtekter for Loshavn og Eikvåg Vel (vedtatt årsmøte 30.05.2017):

Loshavn og Eikvåg Vel vil arbeide for 1) trivsel i nærmiljøet ved å ta opp lokale oppgaver, 2) forskjønnelse av stedene, som omfatter områdene Loshavn og Eikvåg.

Loshavn og Eikvåg er utviklet som boligområder over mange hundre år. Det er en viktig oppgave for velet å legge til rette for at det fortsatt skal være attraktivt å bosette seg i disse uthavnene. Ferieboende må akseptere at velet kan foreta prioriteringer for å tilgodese dette formål.

1. Velet skal ha et styre bestående av 4 medlemmer og leder hvorav 2 fra Loshavn og 2 fra Eikvåg. Minst ett av styremedlemmene må være fastboende. Styreleder velges fritt blant alle medlemmer.

2. Årsmøtet holdes i Juli. Tid og sted bekjentgjøres av styret med minst 14 dagers varsel. Innkallelsen skal angi saker som skal behandles. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være levert styret innen 15. mai. Stemmeberettigede er myndige fastboende og ferieboere innen området som har betalt sin kontingent for foregående år. Årsmøtets beslutninger (unntatt lovendringer og oppløsning av foreningen) fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør den fungerende leders stemme utslaget.

Årsmøtet behandler:

  a) Årsmelding
  b) Revidert regnskap for siste kalenderår
  c) Fastsettelse av kontigent
  d) Eventuelle saker som er levert inn til årsmøtet
  e) Valg
      Disse skal velges:
  • Leder for ett år
  • 2 styremedlemmer for to år
  • 2 varamenn for ett år
  • Revisor med varamann for ett år
  • Valgkomite bestående av 2 medlemmer med varamann for ett år
Valg av leder og styremedlemmer skal foregå skriftlig. Ved ledervalg skal det foretas prøvevotering dersom det er mere enn 2 kandidater. Det endelige valg skal gjøres mellom de to kandidater som fikk flest stemmer ved voteringen. Styret og to varamedlemmer velges under ett. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer.

3. Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig, og skal bekjentgjøres minst åtte dager før, med program.

4. Foreningen skal være medlem av Norges Velforbund.

5. Vedtektene kan bare endres på årsmøtet med 2/3 flertall av de frammøtte.

6. Oppløsning av foreningen kan bare skje på lovlig innkalt årsmøte. Det kreves 2/3 flertall av foreningens totale medlemstall. Stemmegiving kan i dette tilfellet skje ved personlig frammøte eller brev. Eventuell kapital og eiendom som måtte forefinnes ved oppløsning blir å disponere av generalforsamlingen etter innstilling fra det fungerende styret.

Sist endret: 29. juni 2017